Beth yw cynllun rheolwyr yfory?

Mae Cynllun i Raddedigion Cyngor Gwynedd, sef Cynllun Rheolwyr Yfory yn cynnig y cyfle i chi ennill profiadau a chymwysterau, yn ogystal a datblygu rhwydweithiau i ddechrau eich gyrfa mewn arweinyddiaeth a rheoli.

Gwyliwch y fideo isod am fwy o wybodaeth!

Pwrpas y Cynllun

Pwrpas Cynllun Rheolwyr Yfory yw datblygu rheolwyr newydd o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i reolwyr y dyfodol gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen gan gynnig sylfaen gadarn i gychwyn gyrfa mewn arwain a rheoli.

Mae’r Cyngor yn falch fod y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun, a rhan helaeth mewn swydd arwain neu reoli erbyn hyn.

Trosolwg o’r Cynllun

 • Bydd y cynllun yn ddwy flynedd o hyd
 • Yn ystod y ddwy flynedd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn pob cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.
 • Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol ac yn cyfrannu at waith rheolaethol dan arolygaeth mewn amrediad o Wasanaethau ar draws y sir.
 • Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, a fydd yn cyfarch yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.
 • Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y ddwy flynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun.

Wrth fanteisio ar yr uchod, bydd y darpar reolwr yn datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth o’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn reolwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflog

Y raddfa gyflog fydd £22,434 – £24,717 (Graddfa S2).

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Bydd hyd at 2 swydd ar gael.

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

 • Eich bod yn meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd  dosbarth 2:1 neu uwch. Fe all eich gradd fod mewn unrhyw faes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
 • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
 • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
 • Eich bod wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith.

Cymhwyster CMI

 • Bydd yr hyfforddeion rheoli yn astudio cymhwyster lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth drwy’r CMI yn y Ganolfan Reolaeth ym Mangor.
 • Mae’r cymhwyster yn cael ei gydnabod ym maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar draws y byd.
 • Mae lefel y cymhwyster yn gyfwerth â gradd meistr.
 • Bydd y cymhwyster yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o sesiynau wyneb i wyneb, rhwydweithio, webinars a digwyddiadau rhanbarthol.