Dewch i adnabod Emily

Helo! Emily ‘dw i, ac rydw i newydd ddechrau fel hyfforddai yn y maes Cofrestru yma yng Nghyngor Gwynedd fel rhan o Gynllun Arbenigwyr Yfory.

Bu i mi radio rha’ diwethaf gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol o Brifysgol Bangor. Er fy mod i yn dod o deulu Saesneg eu hiaith, mae’r gallu i astudio a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn bwysig i mi erioed. Bu i mi dderbyn Ysgoloriaeth William Salesbury gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio fy nghwrs gradd 100% drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gan gadw hynny mewn golwg, ‘dw i’n teimlo yn lwcus iawn cael byw, a rŵan gweithio, mewn sir ble mae ‘Cymreictod’ yn nodwedd unigryw. Mae’r cyfle i fod yn rhan o gynllun fel Cynllun Arbenigwyr Yfory, a hynny o fewn fy milltir sgwâr, yn gyfle oedd bron yn amhosibl ei anwybyddu felly neidiais am y cyfle i ymgeisio amdano. ‘Dw i’n edrych ymlaen at gael rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a gwasanaethu’r trigolion sydd wedi rhoi cymaint i mi dros y blynyddoedd.

Beth ydy’r gwasanaeth Cofrestru?

Fel soniais ar y dechrau, hyfforddai yn y maes Cofrestru ydw i. Ond beth yn union mae hynny yn ei olygu?

I roi ychydig o gefndir i chi, mae’r Gwasanaeth Cofrestru Sifil yng Nghymru a Lloegr yn bodoli ers 1837… mae’r gwasanaeth yn hŷn o lawer na chi a fi felly! Ei brif bwrpas yw creu cofnodion cywir ac amserol o bob genedigaeth, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil. Felly mae’n debygol y bydd llawer ohonom yn dod i gysylltiad â’r gwasanaeth yma ar riw bwynt yn ystod ein bywydau.

Ydy hynny’n golygu y bydda i yn dysgu sut i gynnal priodas? Yn syml iawn, ydi! Ond nid hynny bydd fy unig ddyletswydd – bydda i hefyd yn cynnal apwyntiadau cofrestru genedigaethau a marwolaethau ac yn cynhyrchu tystysgrifau ar gyfer yr apwyntiadau hyn. Rhan bwysig o fy rôl hefyd fydd arwain ar brosiect a fydd yn trawsnewid y gwasanaeth yma yng Ngwynedd a fydd yn rhoi’r gallu i drigolion gael mynediad at wasanaethau ar adegau mwy cyfleus iddyn nhw.

Ochr yn ochr â hyn byddaf yn gweithio tuag at ennill cymhwyster yn y maes cofrestru. Rydw i’n hyderus felly bydd y ddwy flynedd nesaf yn brysur, ac rydw i bron yn sicr bydd y ddwy flynedd yn dod i ben cyn i droi rownd felly yn edrych ymlaen at gael gwneud y mwyaf o bob eiliad!

Rydw i yn bwriadu ysgrifennu blogiau rheolaidd er mwyn rhannu a diweddaru fy mhrofiadau yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Felly os ydych chi eisiau dod gyda mi ar y siwrne yma, cadwch lygaid ar y wefan yma am unrhyw ddiweddariad.

Hwyl am y tro!

Emily