Cynllun Rheolwyr Yfory

Pwrpas y Cynlluniau

Pwrpas Cynlluniau Yfory yw datblygu unigolion i’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynlluniau yn rhoi’r cyfle i unigolion gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i roi sylfaen gadarn i gychwyn gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Yn rhan o Gynlluniau Yfory mae Cynllun Rheolwyr Yfory, a Chynllun Arbenigwyr Yfory.

Pwrpas Cynllun Rheolwyr Yfory yw datblygu rheolwyr newydd i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor, a phwrpas Cynllun Arbenigwyr Yfory yw datblygu unigolion i arbenigo mewn meysydd penodol o fewn y Cyngor ac i ymgymryd â swyddi arbenigol allweddol o fewn y Cyngor.

Trosolwg o’r Cynllun

  • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn pob cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.
  • Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio gyda timau amrywiol ac yn cyfrannu at waith mewn amrediad o Wasanaethau ar draws y sir.
  • Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, a fydd yn cyfarch yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.
  • Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y ddwy flynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun.

Wrth fanteisio ar yr uchod, bydd y darpar reolwr yn datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth o’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn reolwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflog

Y raddfa gyflog fydd £22,434 – £24,717.

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

  • Eich bod yn meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd  dosbarth 2:1 neu uwch. Fe all eich gradd fod mewn unrhyw faes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
  • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
  • Eich bod wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith.