Cyfleoedd a Heriau Newydd

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiectau nad oeddwn erioed wedi dychmygu gweithio arnynt. Er bod fy ngradd mewn rheoli cefn gwlad, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt a’r amgylchedd yn bennaf, rwyf bellach yn gweithio ar brosiect traffig ar raddfa eithaf mawr. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar ddatblygu llwybr beicio newydd o Llanrug i Gaernarfon. Mae gan Gyngor Gwynedd gyfrifoldeb i ddylunio a chreu cyfleoedd teithio llesol newydd ar-draws Gwynedd, sydd o dan Ddeddf Teithio Llesol 2013.

 Fy rôl i yn y prosiect hwn yw creu cyflwyniadau ymgynghori, posteri, holiaduron a dylunio gwybodaeth y wefan. Mae’r prosiect hwn yn ddiddorol ac mae’n rhywbeth hollol newydd yn fy mhrofiadau. Pwy fyddai wedi meddwl y byddwn i wedi bod yn gweithio ar brosiect fel hwn pan ddechreuais y Cynllun? Mae’r awyrlun isod yn dangos y llwybr rydyn ni wedi’i ddewis i greu’r llwybr beicio newydd. Bydd yn darparu gwell cysylltiadau â chymunedau ac atyniadau lleol fel y castell.

Mae rhai agweddau ar y prosiect hwn yn cyflwyno rhai heriau, ond mae gweithio gydag aelodau eraill o’r tîm yn eich helpu i weithio o amgylch y broblem. Mae’n werthfawr meddwl y bydd hwn yn llwybr beicio wedi’i adeiladu’n llwyr rywbryd yn fuan yn y dyfodol, gan gynnig llwybr beicio a cherdded, sydd yn hawdd i mewn i Gaernarfon. Gobeithio y bydd darparu cyfleusterau llwybr beicio newydd yn caniatáu ac yn annog pobl i feicio neu gerdded i’r gwaith neu’r ysgol. Yn y pen draw, maen helpu’r amgylchedd ac rydym ni yn gwneud dewisiadau ffordd mwy gwyrdd o fyw.

Rwy’n mwynhau’r awyr agored fy hun yn fawr iawn ac rwy’n falch o fod yn gweithio ar wella a chreu cyfleusterau cerdded a beicio newydd i bobl Gwynedd. Mae hyrwyddo teithiau llesol yn brosiect arall yr wyf yn ei ddatblygu. Fel arfer byddai cyrsiau diogelwch beicio ysgol yn cael eu darparu, ond unwaith eto mae effaith COVID yn cyflwyno heriau na feddyliwyd amdanynt o’r blaen fel mesuriadau pellter cymdeithasol.

Y Cymhwyster

Mis diwethaf cyflwynais fy aseiniad cyntaf! Y cyntaf o lawer. Roedd y gwersi cyntaf yn canolbwyntio ar wahanol rywogaethau sydd ar dir fferm trwy edrych dros eu statws poblogaeth a sut mae amaethyddiaeth wedi effeithio ar eu poblogaeth. Fy aseiniad cyntaf oedd dylunio poster A1 am brosiect adfer rhywogaethau ar dir fferm. Ar ôl ymchwilio i rywogaethau posib y gallwn i eu dewis, mi wnes i setlo ar y betrisen lwyd. Rwyf wedi gweld petrisen coes goch ond erioed yn betrisen lwyd, ac fe daniodd hyn fy chwilfrydedd. Mae’r graff yn dangos tueddiadau y boblogaeth o 1996-2018. Dyma lle gallwch weld eu niferoedd yn gostwng yn ddramatig dros y blynyddoedd yn bennaf oherwydd newidiadau mawr mewn amaethyddiaeth. Heb weithred yn gyflym, mae’n annhebygol y bydd y petrisen llwyd yn gallu gwella’n llwyr.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd mwy o aseiniadau yn mynd mewn. Un o fy aseiniad yw gwneud erthygl Gwyddonydd Newydd sy’n archwilio’r effeithiau sydd gan ffermio defaid ucheldir ar fioamrywiaeth. Rydw i wedi cael fy rhoi mewn tîm o 4. Mae’n braf cwrdd â phobl ag ystod o gefndir ym maes cadwraeth bywyd gwyllt ac cael cyfarfod rheolaidd i sgwrsio am bwnc diddorol. Mae’r aseiniad erthygl hwn yn arwain at ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, sydd yn aseiniad byddaf yn gwneud fy hyn.

Y mis hwn, dechreuais fodiwl newydd sef rheoli coedwigoedd. Dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r modiwl yn iawn gan fy mod efo andros o ddiddordeb mewn coedwigoedd. Mae aseiniad y modiwl hon yn ddiddorol oherwydd rwyf yn cael ddewis coedwig ac edrych faint mor dda yw y cynllun rheoli yn cael ei ddarparu yn y goedwig. Dim adroddiad yw’r aseiniad hon ond mewn fformat ffilm, sydd ffordd ffres o wneud aseiniad!

Y Cynllun

Fel mae llawer ohonoch yn gwybod, mae’r posibiliadau gyda Cynllun Yfory yn ddiddiwedd. Am rai misoedd rwyf wedi bod yn gweithio ar sut i siarad cyhoeddus yn effeithiol a hyfforddwyd gan Ffion, Cydlynydd Datblygu Talent a Phrentisiaeth Cyngor Gwynedd. Ar un adeg, rydw i’n arfer teimlo fy mod i’n cael fy llethu gan feddwl am gyflwyniadau ond diolch i hyfforddiant Ffion mae fy hyder wrth gyflwyno wedi datblygu a gwella cymaint. Rwyf eisoes wedi gwneud rhai cyflwyniadau byr ac mae gen i lawer mwy o gyflwyniadau ar y gweill. Er bod gen i ffordd bell i fynd i fod yn gyffyrddus â chyflwyno cyflwyniad gwych, rydw i’n sicr yn gwneud cynnydd.

Mae’r cynllun yn ymwneud â- Meddwl. Mentro. Mwynhau. Ac rwy’n sicr yn gwneud hynny! Rwy’n ymgymryd â heriau a chyfleoedd newydd bob dydd a phwy a ŵyr pa brosiect y byddaf yn rhan ohono yn y dyfodol. Rwy’n dal i anelu at ddod yn arbenigwr mewn Hawliau Tramwy, ond mae’n wych fy mod hefyd wedi fy nghynnwys mewn llawer o brosiectau eraill.

Hwyl am y tro!

Rhag i Ni Anghofio.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .