Gwaith y gwasanaeth yn ystod y cyfnod clo

Mae’r misoedd diwethaf wedi cael effaith arwyddocaol ar holl wasanaethau’r cyngor, a does dim gwasanaeth heb gael ei gyffwrdd gan effeithiau’r pandemig. Wrth i’r Llywodraeth erfyn ar bawb i weithio o adref, roedd cyfnod hir o ddesg yn y gegin a chyfarfodydd ‘teams’ yn wynebu’r rhan fwyaf ohonom. Serch hynny, nid pob gwasanaeth sydd yn gallu mynd a’i gwaith adref, ac mae’r gwasanaeth anabledd dysgu ble rydw i wedi fy lleoli yn un sydd yn ffitio yn y garfan yma.

Er fy mod i wedi bod yn ddigon ffodus i allu gweithio o adref dros y cyfnod cau, mae bron i bedwar cant o weithwyr y gwasanaeth yn parhau i gefnogi unigolion yn eu cartrefi, mewn canolfannau dydd ac allan yn y gymuned. Yn amlwg bu rhaid i’r gwasanaeth addasu’i ffordd o weithio. Petai hynny drwy roi pwyslais ar wasanaethu unigolion yn yr awyr agored, manteisio ar dechnoleg newydd megis Zoom, neu gefnogi unigolion mewn gwisg PPE llawn. Does dim amheuaeth bod y cyfnod wedi bod yn heriol i bob un ohonom, ond yn ystadegol mae effaith Covid-19 wedi taro oedolion gydag anableddau dysgu yn anghyfartal, gyda ONS yn adrodd bod dros 65% o bobl gydag anabledd dysgu yn poeni am ei hiechyd a’i lles.

O gysidro natur ein gwaith, a’r straen ychwanegol mae’r pandemig wedi’i roi ar unigolion a’u teuluoedd ledled Gwynedd, mae ein prosiectau wedi gorfod bwrw ymlaen hefyd. Mae gweithio ar brosiectau o gartref yn gallu bod yn heriol, gan fod y ffordd ydym yn cyd-gordio gwaith a chyfathrebu gyda phartneriaid a thimau trawsadrannol wedi newid cymaint yn ddiweddar. Rwyf wedi gweithio ar sawl prosiect dros y misoedd diwethaf, ond un o’r prosiectau mwyaf cyffroes o’r cyfnod yw datblygiad hwb cymunedol newydd yn y Felinheli. Mae’r gwasanaeth wedi ennill arian grant Ewropeaidd i drawsffurfio hen Ysgol Brynffynnon i fod yn adnodd modern gall gynnig cyfleoedd newydd yn ardal Arfon, gwelwch luniau cyn ac ar ôl ar waelod y dudalen. Mae’r datblygiad yn cyd-fynd gyda gweledigaeth hirdymor y gwasanaeth, sef i ddatblygu hybiau cymunedol o amgylch y sir i unigolion gael lleoliad i ddatblygu sgiliau bywyd, magu hyder a chymryd rhan mewn grwpiau a gweithgareddau law yn llaw efo gweddill y gymuned.

Rydym yn y broses o ymgysylltu gyda’r cyhoedd a staff y cyngor ar hyn o bryd, ac yn chwilio am enw newydd i’r hwb. Gallwch chi roi cynnig ar enwi’r hwb newydd? Os oes gennych awgrymiadau cysylltwch gyda fi ar: meilirpriceowen@gwynedd.llyw.cymru. Bydd gwobr unigryw i’r enillydd!

Hwyl am y tro,

Meilir.

Lluniau cyn ac ar ôl o’r prosiect yn y Felinheli.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .