‘Normal newydd’?

Helo,

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n saff yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Meddwl oeddwn i y byswn i yn rhoi diweddariad bach i chi o beth sydd wedi bod yn digwydd.

Ers ‘chydig dros ddeufis bellach, mae pob un ohonom (gan gynnwys chi yn darllen hwn), wedi gorfod newid y ffordd rydym yn byw ein bywydau. Mae canllawiau clir wedi bod i ni aros adra a dim ond gadael ein cartrefi os yn angenrheidiol.  O ganlyniad felly, dw i a’r mwyafrif o’r tîm cofrestru rŵan yn gweithio o adra, sy’n golygu rydym wedi gorfod addasu a dod i arfer efo ffyrdd newydd o weithio.

Rydym hefyd wedi gorfod dod i arfer efo ffyrdd gwahanol o gyfathrebu a chysylltu gyda’n gilydd a’n cydweithwyr ar draws y cyngor. Er enghraifft, dydyn ni ddim yn gallu cerdded i’r ystafell nesaf i ofyn cwestiwn a dydyn ni chwaith ddim yn gallu cyfarfod wyneb yn wyneb. Wrth gwrs mae dal yn bosib defnyddio dulliau traddodiadol megis e-bost a ffôn (a dyma’r dulliau gorau mewn rhai amgylchiadau)  – ond mae hyn wedi bod yn gyfle i arbrofi efo dulliau cyfathrebu llai traddodiadol megis ‘chats’ a galwadau fideo er enghraifft.

Nid yw ‘Cynllun Yfory’ yn eithriad i hyn chwaith – bu i’r hyfforddeion eraill a minnau gynnal ein cyfarfodydd dros alwad fideo am y tro cyntaf yn ystod y cyfnod yma. Braf oedd cael gweld wynebau pawb, dal fyny a chael rhannu ‘tips’ gweithio o adref ac ati. Mae technoleg fel hyn wedi chwarae rôl hollbwysig wrth helpu ni gyd i gadw mewn cysylltiad, mewn adeg ble mae hynny o bosib yn bwysicach nag erioed.

Ffordd arall dwi wedi bod yn trio gwneud y mwyaf o’r dechnoleg yma ydi drwy fynychu webinarau. Beth yw webinar gofynnwch chi?

Yn syml, rhyw fath o seminar neu gyflwyniad sy’n cael ei chynnal dros y wê ydi webinar.  Mae wedi bod yn grêt gallu parhau i ddysgu a datblygu fy sgiliau tra’n gweithio o adra. Mae’r webinarau ‘dw i wedi mynychu wedi canolbwyntio ar iechyd a lles meddyliol yn ogystal ag ymdopi gyda newid. Byddai’n dipyn o her i mi grynhoi cynnwys y webinarau hyn i gyd yn y blog yma… Ond mi na i orffen drwy rannu un o’r prif negeseuon (sy’n berthnasol i’r sefyllfa bresennol):

Bydd ble rydym ni’n canolbwyntio ein sylw, yn penderfynu sut rydyn ni’n teimlo . Er enghraifft mae lot o ansicrwydd ar y newyddion /cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd yn sgil y pandemig, ac os ydyn ni’n treulio gormod o amser yn edrych ar y newyddion neu’n sgrolio tudalennau gwefannau cymdeithasol, gall hyn weithiau arwain i ni deimlo’n ansicr. Felly mae’n iawn i chi ddiffodd y teledu neu cloi eich ffôn symudol a gwneud rhywbeth sy’n gwneud i chi deimlo’n hapus.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .