Fy mlog olaf!

Helo i chi gyd ers sbel! Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Mae cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ers i mi ysgrifennu un o’r rhain ddiwethaf,  felly dyma ddiweddariad bach cryno i chi o beth sydd wedi bod yn digwydd!

Blwyddyn o secondiad…

Wedi fy lleoliad gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus cefais gynnig secondiad i swydd yn y Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu corfforaethol yn Ebrill 2018. Golygai hyn fy mod yn cael seibiant o’r Cynllun Yfory am flwyddyn. Fy mhrif rôl o fewn y tîm yma oedd cefnogi gweithgareddau ymgysylltu’r Cyngor.

Roeddwn yn ffodus i fod yn rhan o’r gwasanaeth yn ystod cyfnod cyffrous iawn sef ar adeg yr ymgynghoriad corfforaethol ar Strategaeth Ariannol y Cyngor. Dyma gyfle gwych o gael rhwydweithio yn fewnol ac allanol – gyda’r cyhoedd, pob adran o’r Cyngor a chael cydweithio gyda’r Prif Weithredwr.

Yn ystod fy mlwyddyn gyda’r gwasanaeth bu i mi hefyd weithio ar brosiectau llai, yn arwain ar brosiect er mwyn gwella’r ffordd mae’r Cyngor yn ymgysylltu gyda phlant a phobl ifanc, gweithio ar frandio’r Cyngor a gweithio gyda’r Grŵp Craidd Cydraddoldeb. Yn ystod y cyfnod yma datblygais nifer o sgiliau meddal o ran sut i gyfathrebu ac ymgysylltu yn effeithiol, sgiliau y gellid eu defnyddio mewn unrhyw rôl yn y dyfodol.

Yn ôl ar y Cynllun…

Wedi i fy nghyfnod ar secondiad ddod i ben, roeddwn yn dychwelyd i’r Cynllun Yfory ac yn ffodus iawn i gael cynnig lleoliad gydag Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC).

Mae YGC yn adran sy’n darparu gwasanaeth corfforaethol yn ogystal ac yn fasnachol, sydd yn ei gwneud yn adran unigryw o gymharu a gweddill adrannau’r Cyngor. Mae’r adran yn cynnig gwasanaeth ymgynghorol yn bennaf yn y maes cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau’r amgylchedd adeiledig.

Gyda diddordeb a chefndir gradd mewn Daearyddiaeth roedd cael cynnig lleoliad gyda’r Gwasanaeth Dŵr ac Amgylchedd o fewn yr adran yn un hynod werthfawr. Bues yn ffodus iawn i gael gweld yr adran o safbwynt hyfforddai gan i hyn fy nghaniatáu i gael treulio llawer o amser gyda staff amrywiol a wnaeth fy helpu i ddatblygu mewn meysydd gwahanol o fewn y gwasanaeth.

Cefais y cyfle i arwain ar brosiect, gan ddatblygu perthynas newydd gyda sefydliad allanol, bod yn ran o banel penodi, ysgrifennu adroddiadau amgylcheddol yn ogystal a pharatoi achosion busnes am wahanol brosiectau i dderbyn arian gan Llywodraeth Cymru (dim ond i enwi rhai o’r pethau)!

Un peth oedd yn wahanol o fewn y lleoliad yma (fel yr ydwyf wedi ei grybwyll eisoes) ac yn siwtio fy steil i o ddysgu oedd bod llawer o fy nysgu yn dod drwy gael treulio amser gyda staff arbenigol yn eu maes, roedd hyn yn fwy gwerthfawr na mynd ar unrhyw gwrs ar brydiau!!

Ymlaen at Ymgynghoriaeth…

Wedi 8 mis o leoliad gyda’r Adran, ac yn dilyn cwblhau fy nghymhwyster CMI Lefel 7 mewn Arwain a Rheoli drwy Brifysgol Bangor, derbyniais swydd gyda YGC o fewn y gwasanaeth Dŵr ac Amgylchedd. Rwyf bellach dri mis i mewn i fy rôl newydd ac yn mwynhau pob eiliad – yn enwedig tra’n datblygu sgiliau newydd ac ehangu fy nealltwriaeth pob dydd.

Mae fy niolch yn fawr i bob lleoliad a phrofiad rwyf wedi ei gael yn ystod y cyfnod hyfforddai, yn enwedig i’r unigolion hynny sydd wedi fy nghymell a fy arwain ar hyd y ffordd. Os yr ydych yn gweld y cyfle am rôl fel hyfforddai, yr unig gyngor sydd gennai ydi cerwch amdani! Wnewch chi ddim difaru a does wybod pa ddrysau wnaiff agor i chi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .