Diwedd cyfnod…

Mae ceisio eistedd i ysgrifennu’r blog yma yn gymysgedd o deimladau gan mai dyma yw fy mlog olaf fel Hyfforddai Rheoli ar Gynllun Yfory Cyngor Gwynedd. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf rydw i wedi dysgu llawer ac wedi datblygu nid yn unig fel unigolyn ond yn fy rôl broffesiynol hefyd, ac erbyn hyn wedi cael y cyfle i adlewyrchu ar y profiad.

Rwyf bellach wedi pasio fy nghymhwyster Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Rheoli ac Arwain drwy’r CMI, a bron a chwblhau fy nghymhwyster Lefel 7 mewn Hyfforddi a Mentora Swyddogion Gweithredol drwy’r ILM. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau o fewn y Cyngor yn edrych ar newid systemau, wedi gweithio ar draws sectorau yn ceisio gwella cyd-weithio mewn ardal benodol yng Ngwynedd, wedi arwain ar gyfathrebu newidiadau gyda’r cyhoedd ynglŷn a Thrawsnewid ein Gwasanaeth Ieuenctid, ac wedi bod yn rhan o arwain ar Gynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd.

Yn ogystal a hyn, rydw i wedi cael y cyfle i ddatblygu fy sesiwn hyfforddiant fy hun, mynychu Ysgol Haf Academi Wales i glywed nifer o siaradwyr blaengar yn trafod arweinyddiaeth, ac wedi bod yn ffodus iawn i ymweld a nifer o adrannau a thimau gwahanol gan gyfarfod nifer o ffrindiau a chyd-weithwyr newydd ar hyd y daith.

Diwedd cyfnod

Wrth i fy nghyfnod fel hyfforddai dynnu at ei derfyn, doeddwn i ddim yn teimlo o dan bwysau i ddod o hyd i swydd gan fy mod eisiau dod o hyd i’r swydd gywir, byddwn yn ei mwynhau, ac am ddatblygu ymhellach ynddi dros y blynyddoedd nesaf. Bu i mi sylweddoli wrth gwblhau hyfforddiant Ffordd Gwynedd, a chael fy lleoli mewn adrannau oedd yn profi cyfnodau o newid, fy mod yn awyddus iawn i fod yn gweithio ar brosiectau cyffrous fyddai yn canolbwyntio ar reoli ac arwain newid. Roeddwn hefyd yn awyddus i fod yn gweithio gyda pobl, yn mwynhau gweld effaith newid er budd pobl Gwynedd, ac yn mwynhau gweithio yn rhan o dîm.

Sicrhau fy swydd newydd

Yn ystod y cyfnod o chwilio a phendroni am swyddi fe ddes i o hyd i’r cyfle perffaith o fewn yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, sef yr adran gyntaf y bu i mi gael fy lleoli ynddi fel Hyfforddai. Roedd hyn yn rhoi hwb i mi gan fy mod yn gyfarwydd gydag aelodau o’r staff yn barod, ac fod gen i ychydig o ymwybyddiaeth o gynlluniau a gweledigaeth yr Adran. Wedi i mi benderfynu ymgeisio am y swydd a sicrhau cyfweliad, roedd angen cynllunio ymlaen er mwyn gwneud yn siŵr fod fy nghyfnod fel hyfforddai yn dod i ben yn daclus. Roeddwn yn gwybod y byddwn yn drist wrth adael fy lleoliad olaf gyda’r Tîm Prentisiaethau, ond roeddwn i hefyd yn teimlo fel fod gen i (diolch i fy nghyfnod fel hyfforddai) y sgiliau cywir, y profiad a’r hyder i fod yn ymgeisio am y cam nesaf.

Edrych ymlaen i’r dyfodol

Rydw i wedi mwynhau pob eiliad o fy nghyfnod fel hyfforddai, ac wedi sicrhau fy mod yn manteisio ar bob cyfle posib i ennill profiadau newydd a herio fy hun. Mae’n rhoi’r sgiliau a chyfleoedd eang i bob hyfforddai sydd yn ein galluogi i fod yn gymwys i ymgeisio am swyddi amrywiol o fewn y Cyngor. Felly os wyt ti yn darllen y blog yma tra’n pendroni a’i lle ar Gynllun Yfory yw’r cam nesaf i ti, cer amdani ac ymgeisia nawr!

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .