Profiadau diweddar

Mae wedi bod yn amser maith ers i mi ysgrifennu fy mlog diwethaf – a tydi hynny ddim ond yn arwydd da o brysurdeb y Cynllun wrth gydbwyso’r gwaith dydd i ddydd, hyfforddiant, cymhwyster a llu o brofiadau eraill!

Felly beth ydw i wedi bod yn ei wneud? Dyma i chi grynodeb byr o rai o fy mhrofiadau diweddar o fod yn rhan o Gynllun Arbenigwyr Yfory:

This slideshow requires JavaScript.

 

ILM Cymhelliant a Mentora

Efallai eich bod wedi darllen yn un o fy mlogiau blaenorol i mi fod wedi mynychu’r hyfforddiant mewnol gan y Cyngor ‘Sgiliau Cymhelliant a Mentora’. Yn dilyn derbyn yr hyfforddiant yma ac wedi gweld cymaint y gall cymhelliant a/neu fentora ei gynnig i unigolyn i wella eu datblygiad a’u perfformiad, nid oedd rhaid i mi feddwl ddwywaith cyn penderfynu mynychu a chwblhau cymhwyster ILM lefel 7 mewn cymhelliant a mentora.

Caiff y cymhwyster ei gynnal yn y Ganolfan Reolaeth ym Mangor, mae’n cynnwys pedwar diwrnod o hyfforddiant yn y ‘dosbarth’ ac yna bydd rhaid cwblhau traethodau a nifer o oriau ble byddaf yn ymarfer fy sgiliau cymell. Roedd y pedwar diwrnod o hyfforddiant yn fuddiol er mwyn dysgu am y wybodaeth gefndirol a’r theorïau amrywiol cysylltiedig â chymhelliant a mentora, ac arfogi ein hunain gydag ystod o ‘dŵls’ a fydd o gymorth i ni fel cymhellwyr. Y cam nesaf wrth gwrs yw mynd ati i gynnal sesiynau cymhelliant gyda rai o staff y Cyngor a rhoi’r hyn yr wyf wedi ei ddysgu yn y dosbarth ar waith er mwyn gallu bod yn gymhellwr cymwysedig.

 


Hyfforddiant Academi Cymru – 7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol

Mae Academi Cymru yn ganolfan ragoriaeth sy’n cynnig ystod o gyfleoedd datblygu a hyfforddiant ar gyfer y sector gyhoeddus ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth. Cafodd y sesiwn ‘7 o Arferion Pobl Hynod Effeithiol’ ei gynnal yn swyddfa’r Llywodraeth yn Llandudno, ac roedd yn gyfle gwych i gael cyfarfod a gwneud cysylltiadau gyda swyddogion o amryw o gynghorau, y bwrdd iechyd a nifer o sefydliadau eraill.

Pwrpas y sesiwn yw cynorthwyo’r unigolyn i fod y gorau y gallent a hynny drwy ymarfer y saith arfer. Pwysleisiwyd bod newid effeithiol yn dechrau o’r ‘tu fewn’, hynny yw bod unigolyn yn edrych arno’i hyn cyn edrych allan wrth ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol. Roedd yn hyfforddiant deuddydd llawn tasgau, gweithgareddau a thrafodaethau diddorol, wrth i ni astudio pob un o’r saith arfer yn eu tro.

Roedd ystod o elfennau o fewn pob arfer y gellir gweithio arnynt i fod yn fwy effeithiol, ond yr hyn sydd wedi aros yn fy nghof i yn bennaf yw arfer 3 ‘Put First Things First’ a’r matrics a gaiff ei ddefnyddio i flaenoriaethu tasgau ar sail pwysigrwydd a brys i’w cwblhau. Mae’r matrics yn amlygu’r tasgau sy’n werthfawr ac yn wastraffus, a thrwy hynny gellir blaenoriaethu amser yn ôl y tasgau gwerthfawr. Wrth i mi fod hefyd ar hyfforddiant Ffordd Gwynedd ar y funud, gallaf weld tebygrwydd yn yr arfer yma i’r hyn y mae Ffordd Gwynedd yn ei bwysleisio sef sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn y gwaith yn creu gwerth i bobl Gwynedd.

 


Ffair Gyrfaoedd Prifysgol Bangor

Rydym fel hyfforddeion wedi sefydlu prosiect hyrwyddo sef prosiect sydd â’r nod o hyrwyddo Cynlluniau Yfory (Cynllun Rheolwyr Yfory a Chynllun Arbenigwyr Yfory) ynghyd â’r swyddi a llwybrau gyrfaoedd eraill sydd ar gael yng Nghyngor Gwynedd.

Mi fydd y prosiect yn un hirdymor a dim ond megis dechrau yr ydym ni, felly dwi’n siŵr y byddwch yn gweld mwy o’r hyn y byddwn yn ei wneud fel rhan o’r prosiect yn y dyfodol ar ein blog neu ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol!

Fel rhan o’r prosiect yma, ar y 24ain o Hydref fe wnes i, Elliw a Sara fynychu ffair gyrfaoedd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn trafod yr ystod amrywiol o swyddi a gyrfaoedd sydd ar gael yng Nghyngor Gwynedd. Roedd yn wych cael cyfarfod rhai o fyfyrwyr oedd â diddordeb i ddechrau gyrfa yn y Cyngor, yn ogystal â chyfarfod ambell un sydd wedi bod yn darllen ein blogiau!

 


Rhwydwaith Seren

Sefydlwyd Rhwydwaith Seren er mwyn cefnogi myfyrwyr lefel A yr ardal i gyflawni eu potensial a mynychu prifysgolion blaenllaw. Yn ddiweddar cawsom fel hyfforddeion gais i arwain y sesiwn cyntaf ar gyfer y criw eleni.

Y nod a osodwyd ar gyfer y sesiwn oedd datblygu sgiliau rhwydweithio a chyfathrebu’r myfyrwyr. O ganlyniad fe luniom sesiwn dwy awr yn cynnwys gweithgareddau amrywiol i gyrraedd y nod uchod megis: bingo dynol, blaenoriaethu tasgau ym mywyd myfyriwr prysur, a chynnal trafodaeth unigol am bwnc ar hap am gyfnod penodol o amser.

Roedd cynnal sesiwn o’r fath i fyfyrwyr y chweched yn brofiad gwahanol iawn i fy ngwaith dydd i ddydd, ond fe wnes i wir fwynhau bod yn rhan ohoni. Roedd yn brofiad gwych i ni fel hyfforddeion gael cyflwyno ychydig o’r hyn yr ydym ni wedi ei ddysgu hyd yma i’r myfyrwyr a gobeithio wir ein bod wedi eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a dod i ‘nabod cyfoedion o ysgolion a cholegau eraill sydd yn dilyn yr un llwybr â hwy.

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .