Y Cymhwyster

new cips logo

Mae’r model 70:20:10 a ddatblygwyd gan Morgan McCall a’i gydweithwyr yn yr 80au yn rhannu dysgu a datblygu yn y gweithle i dri chategori sef fod 70% o ddysgu yn dod trwy brofiadau ymarferol, 20% drwy ddysgu cymdeithasol a 10% drwy ddysgu ffurfiol. Er mai dysgu ffurfiol, sef dysgu drwy gymwysterau, hyfforddiant neu e-ddysgu, sydd â’r canran isaf mae’n rhan holl bwysig er mwyn llunio sylfaen gadarn i weddill y dysgu. Er enghraifft, dychmygwch ddysgu i yrru car – er mai drwy brofiad o fod yn gyrru ar y lôn y mae rhywun yn dysgu yn bennaf, mae dysgu a deall rheolau’r ffordd fawr yn mynd law yn llaw ac yn atgyfnerthu’r hyn a ddysgir drwy brofiad ymarferol.

Rhan o’r dysgu ffurfiol tra’n rhan o Gynllun Arbenigwyr Yfory yw astudio cymhwyster a fydd yn cefnogi’r datblygiad o arbenigedd mewn maes penodol. Rwyf i yn astudio cymwysterau CIPS, sef y Chartered Institute of Procurement and Supply, er mwyn cyrraedd statws llawn MCIPS. Cydnabyddir y cymhwyster ledled y byd fel y safon ar gyfer gweithwyr proffesiynol caffael.

Mae cyfres o lefelau i’w cwblhau cyn cyrraedd statws MCIPS. Mae 5 modiwl i bob lefel, rhai gorfodol a rhai dewisol sy’n galluogi unigolyn i deilwra’r cymhwyster er mwyn gallu arbenigo mewn maes penodol o gaffael. Bydd pob un modiwl yn cael ei asesu ar sail arholiad. Er fy mod wedi hen arfer eistedd arholiadau wrth astudio fy ngradd yn y Brifysgol, mae gweithio llawn amser ac astudio yn cyflwyno her newydd. Golyga hyn fod meistroli rheolaeth amser yn bwysicach nag erioed o’r blaen, ac yn gwbl hanfodol er mwyn cael y profiad gorau o’r cynllun!

Mae modd astudio’r cymhwyster ar-lein, neu drwy fynychu canolfan astudio fel yr wyf i yn ei wneud gan fynychu cyfres o ddarlithoedd ar gyfer pob modiwl. Er bod angen teithio yn rheolaidd, golyga fy mod yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau a chael ateb gan ddarlithydd profiadol. Yn ogystal, rwy’n gallu cymryd rhan mewn trafodaeth yn y dosbarth a rhannu syniadau gyda chriw o weithwyr proffesiynol caffael sy’n dod o ystod eang o sefydliadau a chwmnïau, mewn gwahanol sectorau. Gan amlaf mae’r modiwlau yn edrych ar gaffael o safbwynt sector breifat felly mae’n hynod fuddiol gallu cymharu persbectif sector gyhoeddus a phreifat gyda gweddill y dosbarth.

Yn union fel dysgu i yrru car, mae’r dysgu ffurfiol drwy CIPS a dysgu drwy brofiadau yn y gweithle yn plethu gyda’i gilydd. Ar un llaw mae’r hyn a ddysgaf yn y coleg yn golygu fy mod yn deall beth yw’r theorïau a’r trefniadau o gaffael ac yn fy ngalluogi i weld y darlun cyfan o’r broses gaffael yn well. Ar y llaw arall,  mae gallu sôn am brofiadau yn y gweithle yn rhan hanfodol o ateb y cwestiynau yn yr arholiad, ac yn ei gwneud yn llawer haws deall a chofio’r wybodaeth ar gyfer yr arholiad!

Rwyf ar hyn o bryd ar gyfnod o seibiant ar ôl fy arholiad cyntaf, ond yn edrych ymlaen at barhau gyda’r dysgu wrth gychwyn yr ail fodiwl yr wythnos nesaf!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

%d bloggers like this: