Cynhadledd CMI Women

6. (1) Helping Each Other Flourish

Mae 2018 yn nodi canmlwyddiant pwysig yn hanes statws merched. Yn 1918 daeth Deddf Cynrychiolaeth y Bobl i rym gan roi’r hawl i rai merched bleidleisio (cyn belled eu bod dros 30 mlwydd oed a bod y cymhwyster eiddo yn cael ei fodloni ganddi hi neu’i gŵr). Yn 1918 hefyd cafodd y ddynes gyntaf, Constance Markievicz ei hethol yn Aelod Seneddol yn Nhŷ’r Cyffredin.

Ar y 9fed o Fawrth, cynhaliodd CMI Women (Chartered Management Institute) gynhadledd ‘Helping Each Other Flourish’ yn Leeds fel rhan o’u dathliadau Dydd Rhyngwladol Merched 2018. Pwrpas y gynhadledd oedd darganfod ffyrdd y gallwn ‘helpu ei gilydd i ffynnu’ fel ein bod yn cyrraedd ein potensial ein hunain yn ogystal â chynorthwyo eraill i gyrraedd eu potensial hwy.

Yn ystod y diwrnod cafwyd nifer o siaradwyr o wahanol gefndiroedd gyrfaol yn trafod ystod o bynciau ac yn cynnig cyngor ar sut i wella llwyddiant gyrfa.

Dyma flas i chi o ambell siaradwr:

Anj Handa – Pŵer Cysylltiad.

Yn ei chyflwyniad, dangosodd Anj sut gellir codi proffil personol a chreu cyfleoedd yn y gweithle drwy arwain newid cymdeithasol. Pwysleisiodd bwysigrwydd gwneud cysylltiadau gydag eraill boed yn y gweithle, mewn cynadleddau neu ddefnyddio’r rhyngrwyd a gwefannau cymdeithasol.

Stephen Crow – Sut i Strategaethu.

Trafododd y manteision o gael strategaeth megis er mwyn delio gydag ac addasu i newid, asesu unrhyw gyfleoedd a gosod cyfeiriad a blaenoriaethau. Nid i fusnes neu gorfforaeth yn y unig y mae strategaeth yn fanteisiol, fe bwysleisiwyd pwysigrwydd o gael agenda strategol personol. Gall agenda o’r fath ddatgan nodau gyrfa, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gyrraedd y nodau hynny er mwyn cynorthwyo datblygiad personol.

Meg Munn – Goresgyn Heriau Bywyd Cyhoeddus a Gwleidyddol.

Yn ystod ei gyrfa, mae Meg Munn wedi bod yn gweithio am gyfnodau fel Aelod Seneddol, Gweinidog ar gyfer Merched ac Anghydraddoldeb a Gweinidog yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad. Trafododd yr heriau y mae hi wedi dod ar eu traws a gorfod eu goresgyn wrth weithio yn y sector gyhoeddus ac ym myd gwleidyddiaeth. Fe wnaeth hefyd gynnig cyngor ar sgiliau a thactegau i ddelio gyda heriau o’r fath.

Nid yn unig roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i wneud cysylltiadau a chyfarfod eraill o ystod eang o weithluoedd gwahanol, roedd hefyd yn ysbrydoledig cael gweld merched sydd wedi datblygu eu gyrfa yn llwyddiannus, a bydd y cyngor a gafwyd heb os yn fuddiol i mi ddatblygu fy ngyrfa ymhellach.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

%d bloggers like this: