Caffael

Ers i mi gychwyn fy rôl fel Hyfforddai Arbenigol Caffael, mae’r cwestiwn ‘Be ydy caffael?’ wedi bod yn un rwyf wedi gorfod ei ateb droeon! Felly dyma flog sydd yn egluro’n fras beth yw caffael a beth yw trefniadau caffael y Cyngor.

Beth yw caffael?

Caffael yw’r broses o brynu nwyddau, gwasanaethau a gweithiau sydd eu hangen er mwyn i’r Cyngor allu gweithredu a gwasanaethu pobl Gwynedd, boed yn nwyddau glanhau, yn wasanaethau cymdeithasol, neu’n adeiladwaith. Mae’r broses yn ei chyfanrwydd yn fwy na phrynu yn unig ac mae rhai o gamau eraill o’r broses yn cynnwys adnabod anghenion a chynllunio yn gyntaf oll, ac wedi i’r contract gael ei ddyfarnu, adolygu’r contract a rheoli’r berthynas â chyflenwr.

Rheolau.

Mae’r Rheolau Gweithdrefn Contractau a Rheolau Caffael (adran 17 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd) yn gosod fframwaith corfforaethol ar gyfer caffael yn y Cyngor. Mae’n nodi’r rheolau a’r drefn caffael sydd yn rhaid i’r Cyngor eu dilyn.

Gan fod y Cyngor yn gorff cyhoeddus, mae yna fframwaith cyfreithiol penodol sydd yn llywodraethu’r broses caffael gan gynnwys egwyddorion Cytundeb yr UE a’r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Mae’r fframwaith cyfreithiol yn annog caffael cyhoeddus i sicrhau gwerth am arian, sydd yn un o flaenoriaethau Cyngor Gwynedd ynghyd â chadw’r budd yn lleol. 

Caffael yng Nghyngor Gwynedd.

Mae’r broses caffael a ddilynir gan Gyngor Gwynedd yn rannol ddibynnol ar werth y cytundeb. Ar gyfer cytundebau sydd â gwerth îs na £50,000 ac oni bai bod fframwaith yn bodoli lle gellir caffael drwy hynny, bydd angen derbyn un dyfynbris ar gyfer cytundeb gwerth hyd at £5,000 a thri dyfynbris ar gyfer cytundeb gwerth hyd at £50,000.

Bydd unrhyw gaffaeliad a amcangyfrifir i fod â gwerth uwchlaw £50,000 yn dilyn y broses dendro. Ymhellach wedyn os yw’r gwerth amcangyfrifedig yn mynd uwchlaw’r lefelau trothwy UE, bydd rhaid dilyn y drefn a osodir gan reolau’r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

Tendro.

Yn y broses dendro bydd y Cyngor yn gwahodd cyflenwyr i gynnig nwydd, gwasanaeth neu waith.

Y gweithdrefnau tendro mwyaf cyffredin a ddefnyddir gan y Cyngor yw agored neu gyfyngedig.

  • Agored: Bydd pob cyflenwr sydd wedi mynegi diddordeb yn hysbysiad tendr y Cyngor yn cael eu gwahodd i dendro.
  • Cyfyngedig: Bydd rhaid i gyflenwyr lenwi holiadur cyn-gymhwyso, a dim ond y rhai a gaiff eu dethol gan y Cyngor fydd yna yn cael eu gwahodd i dendro.

Caiff y tendrau eu hysbysebu ar wefan Gwerthwch i Gymru – gwefan ble mae pob sefydliad yn y sector gyhoeddus yng Nghymru yn hysbysebu eu tendrau. Bydd porth eDendroCymru yna yn cael ei ddefnyddio drwy weddill y broses dendro.

Caiff y contract ei ddyfarnu, fel rheol, ar sail gwerthusiad o’r tendrau yn unol â’r meini prawf a nodwyd yn y gwahoddiad i dendro a pha dendr sydd yn cynnig y gwerth gorau am arian i’r Cyngor.

Wedi i’r contract gael ei ddyfarnu bydd y Cyngor drwy gyfnod y contract yn parhau i reoli’r contract gan gynnwys monitro elfennau megis perfformiad, cydymffurfio â thelerau’r contract a boddhad y defnyddwyr.

Am fwy o wybodaeth:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Busnesau/Tendrau-a-chaffael/Tendrau-a-chaffael.aspx 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

%d bloggers like this: